سرفیس بوک ۲ مدل ۱۳.۵ اینچی Core i5/8GB/256GB

سرفیس بوک ۲ مدل ۱۳.۵ اینچی Core i7/16GB/1TB

سرفیس بوک ۲ مدل ۱۳.۵ اینچی Core i7/16GB/512GB

سرفیس بوک ۲ مدل ۱۳.۵ اینچی Core i7/8GB/256GB

سرفیس بوک ۲ مدل ۱۵ اینچی Core i5/16GB/256GB

سرفیس بوک ۲ مدل ۱۵ اینچی Core i7/16GB/1TB

سرفیس بوک ۲ مدل ۱۵ اینچی Core i7/16GB/256GB

سرفیس بوک ۲ مدل ۱۵ اینچی Core i7/16GB/512GB

سرفیس بوک ۳ – ۱۳.۵ اینچ – مدل Core i5/8GB/256GB

۳۹۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس بوک ۳ – ۱۳.۵ اینچ – مدل Core i7/16GB/256GB/GTX

سرفیس بوک ۳ – ۱۳.۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/1TB/GTX

سرفیس بوک ۳ – ۱۳.۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/512GB/GTX

۶۷۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس بوک ۳ – ۱۵ اینچ – مدل Core i7/16GB/256GB

سرفیس بوک ۳ – ۱۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/1TB/GTX

سرفیس بوک ۳ – ۱۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/1TB/RTX

سرفیس بوک ۳ – ۱۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/2TB

سرفیس بوک ۳ – ۱۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/512GB/GTX

۷۲۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس بوک ۳ – ۱۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/512GB/RTX