پوشش فارسی کیبورد سرفیس

۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال

کیبورد Brydge مناسب برای سرفیس پرو

۲۷,۲۹۰,۰۰۰ ریال

کیبورد Signature مناسب برای سرفیس پرو ۸ و سرفیس پرو ایکس (Fingerprint)

کیبورد Signature و قلم اسلیم ۲ سرفیس پرو ۸

کیبورد سرفیس GO

۳۳,۴۹۰,۰۰۰ ریال

کیبورد سرفیس پرو

۳۹,۸۹۰,۰۰۰ ریال

کیبورد سرفیس مدل Ergonomic

۲۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال

کیبورد سیگنیچر سرفیس پرو ۸ و سرفیس پرو ۹

۶۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال۷۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال

کیبورد سیگنیچر و قلم ۲ Slim سرفیس پرو ۹

۱۰۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال۱۱۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال

کیبورد سیگنیچر و قلم اسلیم سرفیس پرو ۹ و سرفیس پرو ۸

۹۴,۸۹۰,۰۰۰ ریال

کیبورد مایکروسافت مدل سرفیس (Surface)

کیبورد مشکی سرفیس پرو ۸ و سرفیس پرو ۹

۴۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال